Skip Navigation

Reklamační řád

Reklamační řád

1. Shoda s kupní smlouvou
Je-li kupujícím spotřebitel, v případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

2. Záruční doba
Je-li kupujícím spotřebitel a není-li v záručním listu uvedena lhůta delší, činí záruční doba 24 měsíců od převzetí zboží. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

3. Práva kupujícího při zjištění vad zboží
Je-li kupujícím spotřebitel, má v závislosti na povaze vady při uplatnění reklamace tato práva:
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.
Není-li kupujícím spotřebitel, v závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

4. Uplatnění reklamace
Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné vady. Je-li kupujícím spotřebitel, je mu postup uvedený v předchozí větě doporučen, aniž by tím bylo dotčeno jeho právo reklamovat věc v záruční lhůtě. Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu buď e-mailem na ksport@centrum.cz , telefonicky na mob.: 606 509 758, nebo písemně na adresu provozovatele, popř. jiným prokazatelným způsobem. Není-li kupujícím spotřebitel, ve svém oznámení musí kupující uvést, jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny, popř. je-li kupujícím spotřebitel, uvést, jak se vada projevuje..
Není-li kupujícím spotřebitel, ve vrácené zásilce musí být vložena kopie zálohové faktury s číslem účtu, na který budou kupujícímu popřípadě vráceny peníze. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Je-li kupujícím spotřebitel, je výše uvedený postup doporučen pro urychlení vyřízení reklamace. Pokud kupující spotřebitel zvolí jiný postup, není to důvodem pro zánik práv ze záruky, musí však jiným způsobem prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího a že záruční doba dosud neuplynula. Dále je vhodné, aby kupující v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, je vrátil kompletní a čisté tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových nebo sms zpráv na adresu uvedenou kupujícím, případně na poštovní adresu uvedenou na faktuře reklamovaného zboží (Příjemce). V případě, že kupující požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.

5. Vyřízení reklamace
Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace.
Je-li kupujícím spotřebitel, o reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání a neodborné montáže produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
LUMIRA s.r.o. provozující tento virtuální obchod www.ksport.cz nezodpovídá za problémy vzniklé nesprávným používáním zboží v rozporu s nákupním a reklamačním řádem.


Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 5. května 2009

Tento reklamační řád byl konzultován SOS–Sdružením obrany spotřebitelů, o. s. To potvrzuje udělené jedinečné logo SAOP o provedení SOS – Spotřebitelského auditu obchodních podmínek, které naleznete na http://www.spotrebitele.info/audit/audit.php. V případě nejasností ohledně těchto obchodních podmínek můžete SOS kontaktovat elektronicky na http://www.spotrebitele.info/poradna/vlozdotaz_saop.php nebo telefonicky na poradenské lince SOS 900 08 08 08 (8 Kč/min).